Vilkår for bruk

Ved å anvende et av nettstedene til DENTSPLY IH AS aksepterer du samtidig de bruksvilkår som vi legger til grunn. Vilkårene følger nedenfor. Kan du ikke akseptere vilkårene, ber vi om at du forlater nettstedet. Informasjon du allerede har tilegnet deg via våre nettsider ber vi om at du ser bort fra og ikke benytter i noen sammenheng. Informasjonen på våre nettsteder er beregnet på helsepersonell og allmennheten for øvrig. Med helsepersonell forstås: leger, tannleger, offentlig godkjente sykepleier, radiografer og farmasøyter samt studenter innenfor disse fagene i samsvar med Reklameforskriften for legemidler. Det materiale som er beregnet på denne gruppen er merket "for helsepersonell". Våre nettsteder er ellers rettet mot allmennheten. De fleste av våre tjenester er beregnet på personer som er 18 år eller eldre. Vi ber deg vurdere å forlate nettstedet om du ikke er i denne aldersgruppen.

Medisinsk informasjon

Innholdet på nettstedene til DENTSPLY IH AS er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene kan ikke brukes som erstatning for rådgivning eller behandling av lege eller annet profesjonelt helsepersonell. Nettsidene tilbyr ikke personlige medisinske diagnoser eller behandlingsråd. Innholdet på nettsiden skal heller ikke brukes som grunnlag for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

Riktig bruk av legemidler og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons allmenne helsetilstand, bruk av andre legemidler samt andre særlige forhold. DENTSPLY IH AS oppfordrer alle med helseproblemer eller spørsmål som berører egen helse, å henvende seg til sin faste lege. Legen vil kunne gi alle nødvendige opplysninger om de legemidler og behandlingsmetoder som er omtalt på nettstedene. Skulle det oppstå bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandlingen, må lege kontaktes øyeblikkelig.

Ansvar

Redaksjonen i DENTSPLY IH AS bestreber seg på at opplysningene på nettstedene skal være nøyaktige og i samsvar med rådende medisinsk viten på publiseringstidspunktet. Vi gjør likevel oppmerksom på at kunnskap fra pågående forskning, endringer i klinisk praksis, manglende enighet blant faglige autoriteter og muligheten for menneskelige feil i arbeidet med nettstedet gjør at DENTSPLY IH AS ikke garanterer at alle opplysningene er nøyaktige og/eller fullstendige til enhver tid. Ved å bruke nettstedene våre aksepterer du disse begrensningene i informasjonen, produktene og tjenestene som presenteres.

DENTSPLY IH AS bærer intet ansvar for noen form for skade forårsaket direkte eller indirekte, ved bruk av informasjon fra våre nettsteder. Dette være seg tolking av enkelt-dokumenter eller dokumenter sammenholdt med annen informasjon. Ingen av de tilstander, de legemidler eller behandlinger som beskrives er fullstendige, verken hver for seg eller koblet sammen.

DENTSPLY IH AS bærer heller ikke noe ansvar for den informasjon som ligger på nettsteder med lenker fra våre sider.

Vi oppfordrer de som eventuelt måtte finne upassende eller uriktig innhold på våre nettsteder, til å kontakte oss øyeblikkelig slik at vi kan få rettet eller fjernet dette.

Opphavsrettigheter

Materialet du finner på nettstedene til DENTSPLY IH AS omfattes av åndsverklovens bestemmelser. Nettsidene tilhører DENTSPLY IH AS opphavsrettslig. Rettighetene til elektronisk bruk av materialet publisert på nettsidene tilhører DENTSPLY IH AS om ikke annet fremkommer. Rettighetene til gjengivelse på papir eller via andre medier tilhører ekstern artikkelforfatter eller DENTSPLY IH AS.

Alt materiale kan fritt kopieres til eget bruk. Materialet kan fritt benyttes til nettbasert bruk om ikke annet fremkommer på nettsiden. Videreformidles dokumentene, må disse forbli hele, uredigerte og uten endringer i overensstemmelse med åndsverkloven. Materialet kan ikke benyttes i en sammenheng som ikke er forenelig med DENTSPLY IH sin forretningsprofil. DENTSPLY IH AS skal uttrykkelig angis som kilde. Videre skal det opplyses at opphavsrettighetene tilhører eller administreres av DENTSPLY IH AS. De bruksvilkår og begrensinger som her fremkommer, vedlegges utgivelsen.

Materialet kan ikke gjengis på annen måte uten tillatelse fra rettighetshaver. Overtredelser vil bli klaget inn til interesseorganet for rettighetshavere til åndsverk, KOPINOR.

Personvern

DENTSPLY IH AS loggfører all trafikk på nettstedene. Statistikk kan utarbeides på bakgrunn av den besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt etc. Opplysningene benyttes til å videreutvikle og vedlikeholde våre nettsteder og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

DENTSPLY IH AS tilbyr en rekke tjenester som formidles via e-post. I overensstemmelse med markedsføringsloven er disse utsendelsene basert på samtykke fra mottaker. Opplysningene og e-post adresser som registreres blir behandlet konfidensielt. Vi vil ikke gi eller selge informasjonen til andre, ei heller er e-postlisten tilgjengelig for andre abonnenter. DENTSPLY IH AS har tatt nødvendige forholdsregler for å beskytte opplysningene. Du kan når som helst si opp en slik tjenesteavtale direkte fra nettstedet.

049